วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบและปัจจัยความพร้อมของการนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 

 
 
 
 
 นอกจากองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้ง 8 ประการ ไม่ว่าจะเป็น What  Who  Where  Equipment   Time  Content  Audience  และ Presenter  สิ่งสำคัญที่ผู้นำเสนอควรต้องมี ก็คือ ความพร้อม ซึ่งมีปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่ความสมบูรณ์ของการนำเสนอ ในหลายๆปัจจัย ได้แก่

 
 
   จะเห็นได้ว่าปัจจัยความพร้อมตามที่กล่าวมานี้ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้การนำเสนอประสบผลสำเร็จ
สร้างความประทับใจต่อผู้ฟัง และส่งผลให้การนำเสนอเรื่องราวนั้น เวทีนั้น เป็นการนำเสนอที่มีคุณค่ามากที่สุด
 

Leave a Reply

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook ที่มีต่อ mediathailand : Presentation