วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 

ในการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอที่ดี สามารถตรึงพฤติกรรมในการรับรู้เรื่องราว รวมไปถึงความน่าสนใจ การซึมซับเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ ย่อมมาจากกระบวนการสร้างที่ดี ซึ่งการสร้างสื่อนำเสนอที่ดี จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
1. Planning
2. Preparing
3. Practice
4. Presentationเริ่มที่ขั้นตอนแรกกัน นั่นคือ Planningขั้นตอนที่สอง เป็นการเลือกใช้วิธีการ เครื่องมือ หรือสื่อในการประกอบการนำเสนอขั้นตอนที่สาม Practice เป็นขั้นตอน ของการพัฒนา การสร้างสื่อนำเสนอ
ขั้นที่สี่ Presentation เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แสดงสิ่งที่ต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ ผ่านตัวตน หรือผ่านสื่อที่สร้าง หรือผสมผสานร่วมกันLeave a Reply

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook ที่มีต่อ mediathailand : Presentation