วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Microsoft PowerPoint 2013 : ตั้งค่าให้เล่นเองโดยอัตโนมัติ

0 ความคิดเห็น
 
ในการนำเสนองาน PowerPoint บางครั้งต้องการให้แสดงแบบอัตโนมัติ เพื่อนำเสนอในลักษณะการเล่นโชว์ การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอผลงาน การนำเสนอหน่วยงาน โปรแกรม PowerPoint ก็สามารถตอบสนองการทำงานแบบนั้นได้ โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกเมนู Slide Show >> Rehearse Timings ตามลำดับ


2. ให้ดำเนินการคลิกเล่น PowerPoint ไปตามที่ท่านต้องการแสดง โปรแกรมจะทำการจับเวลาไปจนจบจบสไลด์

หมายเหตุ
ยกเลิกการตั้งเวลา เลือก Slide Show >> Record Slide Show >> Clear >> Clear Timings

Leave a Reply

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook ที่มีต่อ mediathailand : Presentation